उपभोक्ताहित शिक्षा

उपभोक्ताहित​ अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम उद्देश्य:

कक्षाः ८
१. pkef]Qmflxt अधिकारको परिचय दिन।
२. pkef]Qmflxt अधिकार सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था बताउन।

कक्षाः ९
१. विश्वमा pkef]Qmflxt अधिकारको विकासक्रम बताउन।
२. नेपाल pkef]Qmflxt अधिकारको विकासक्रम र वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्न।
कक्षाः १०

१. pkef]Qmflxtले अपनाउनुपर्ने सजगता उल्लेख गर्न।
२. pkef]Qmflxt अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने निकाय र अधिकारीको पहिचान गर्न।
बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।


उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध :

 

 १. कारोबारस्थलमा साईनबोर्ड, मुल्य सुचि भए नभएको हेरौं साथै प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मुल्य MRP भए नभएको हेरौं । 

२. प्याकिङ सामानमा लेवल उत्पादकको नाम, ठेगना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गरौं।


३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुन: लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरौं । 


४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उपयोग गर्ने तरिका छ/छैन हरौं ।


५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं ।


६. सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिर्वाय रुपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौं ।


७. अखाध्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा  सेवाको बिक्री वितरण भएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा यस विभागमा उजुरी गरौं । 


८. कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति मा उजुरी गरौं । 


९. व्यवसाय दर्ता गरेको व्यवसायसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौं । 


१०. उपभोक्ता हित विपरित कुनै कार्य भएको थाहा भएमा नागरीक खबरदाृी गरौं वा यस  विभागको निम्न टेलिफन नं. ०१-४२४८१९५ मा जानकारी गराऔं ।

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np