उद्देश्य

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग विभागका प्रमुख उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :

 

आर्थिक दृष्टिकोणले बढी व्यावहारिक र स्तरीय रुपमा आन्तरिक मागको आपूर्तिको स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने ।

आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने।

उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्ने।

बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन​ गर्ने।

 

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np