सूचनाहरु:

जानकारी || जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०६ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।०८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/११ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१२ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१३ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१९ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/२० || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२२ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१० || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/११ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१३ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१४ || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

कर्मचारीको नामावली

क्र.सं. पद श्रेणी नाम  फोन नं. ईमेल
महानिर्देशक    श्री योगेन्द्र गौचन ४२४७९१२ dg@dsmpci.gov.np
निर्देशक       
निर्देशक     ४२४८१९५  
निर्देशक    ४२४७९१२  
निर्देशक     ४२४७९१२  
शाखा अधिकृत     ४२४७९१२  
शाखा अधिकृत    श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ ४२४८१९५  
शाखा अधिकृत    श्री रमेशकाजी श्रेष्ठ ४२४७९१२ shresthakaagi@gmail.com
शाखा अधिकृत    श्री ढुंण्डिराज पोखरेल ४२४८१९५ pokhareldr2017@gmail.com
१० शाखा अधिकृत   श्री  रामचन्द रेग्मी ४२४८१९५ regni1974@gmail.com
११ शाखा अधिकृत    श्री श्रीप्रसाद अधिकारी ४२४८१९५ adhikarishree49@yahoo.com
१२ शाखा अधिकृत     श्री पवन कुमार प्याकुरेल ४२४८१९५ pawanananda678@gmail.com
१३ शाखा अधिकृत    श्री लोक बहादुर कार्की ४२४८१९५ lokkarki87@gmail.com
१४ शाखा अधिकृत    श्री दिपक राज पोखरेल ४२४८१९५ dipakrajˍpokhral@yahoo.com
१५ शाखा अधिकृत      श्री निरोज घिमिरे ४२४८१९५ niroj.ghimire@gmail.com
१६ शाखा अधिकृत     श्री टेकबहादुर कोइराला ४२४८१९५ tbkoirala@hotmail.com
१७ तथ्याङ्क अधिकृत    श्री मोहन कुमार पुडासैनी ४२४८१९५ pudasainimohan@gmail.com
१८ लेखा अधिकृत    श्री राम प्रसाद लुईटेल ४२४७९१२  
१९ लेखापाल    श्री राम बहादुर रावल ४२४७९१२  
२० नायब सुब्बा    श्री लक्ष्मण शाही ४२४८१९५  
२१ नायब सुब्बा    श्री सावित्रा पन्थी ४२४८१९५ panthisabitra3232@yahoo.com
२२ नायब सुब्बा    श्री दिलिप पौडेल ४२४८१९५  
२३ नायब सुब्बा     ४२४८१९५  
२४ नायब सुब्बा       
२५ नायब सुब्बा     ४२४७९१२  
२६ टाईपिष्ट नायब सुब्बा    श्री जानकी श्रेष्ठ ४२४८१९५  
२७ खरिदार    श्री राम बहादुर थापा ४२४७९१२  
२८ कार्यालय सहयोगी    श्री गणेश के.सी. घिमिरे ४२४८१९५  
२९ कार्यालय सहयोगी    श्री दुर्गा कुमारी दाहाल ४२४८१९५  

 

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

मोबाइल :

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

समाचार र अद्यावधिक