सूचनाहरु:

जानकारी || जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०६ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।०८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/११ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१२ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१३ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१९ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/२० || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२२ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१० || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/११ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१३ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१४ || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

व्यवसायी वर्गमा अनुरोध

१. सम्बन्धित निकायमा व्यबसाय दर्ता गरेर मात्र कारोबार गरौं । २. उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेको उपभोग्य वस्तुको लेवलमा निम्न कुराहरु नेपाली वा अग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । उत्पादकको नाम, ठेगना र उधोगको दर्ता नम्बर । खाद्ध पदार्थ र औषधी तथा औषधिजन्य वस्तुको निर्माणमा प्रयोग भएका तत्वहरुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल गुणस्तर निधारर्ण भएका उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर/ गुणस्तर प्रमाण चिन्ह । उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मुल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका, प्रयोग गर्दा हुन सक्ने प्रभाव र अपनाउनुपर्ने सावधानी । तुरुन्त खान मिल्ने पदार्थ र दुधजन्य पदार्थको हकमा खाध्ध प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा अनुज्ञापत्रको दर्ता गर्ने । इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर तथा यान्त्रिक सामानहरुको वारेन्टी तथा ग्यारेनटीको सर्त विवरणहरु । सेवा प्रसायकले प्रदान गर्ने उपभोग्य सेवाको शुल्क, अवधि, समय, तरिका र अन्य आवश्यक विवरणहरु । प्रज्वलनसिल दुर्घटनाजन्य वा सजिलै सँग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरु । कारोबार स्थलमा सबैले देख्ने गरी साईनबोर्ड राखौं । बिक्रेताले उपभोग्य वस्तुको थोक र खुद्रा प्रस्ट रुपमा अंकित मूल्यसुचि बिक्रिस्थलमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । कसैले माग आपूर्ति वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने किसिमको उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेमा तोकिए बमोजिमको अन्य दायित्व परा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐेन, २०५४ बमोजिम बढीमा चौध बर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाख सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।


११ फागुन , २०७२


डाउनलोड फाइल ...

सबै हेर्नुहोस

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

फोन:

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

News & Updates