उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध :

१. कारोबारस्थलमा साईनबोर्ड, मुल्य सुचि भए नभएको हेरौं साथै प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मुल्य MRP भए नभएको हेरौं । २. प्याकिङ सामानमा लेवल उत्पादकको नाम, ठेगना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गरौं। ३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुन: लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरौं । ४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उपयोग गर्ने तरिका छ/छैन हरौं । ५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं । ६. सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिर्वाय रुपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौं । ७. अखाध्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण भएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा यस विभागमा उजुरी गरौं । ८. कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति मा उजुरी गरौं । ९. व्यवसाय दर्ता गरेको व्यवसायसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौं । १०. उपभोक्ता हित विपरित कुनै कार्य भएको थाहा भएमा नागरीक खबरदाृी गरौं वा यस विभागको निम्न टेलिफन नं. ०१-४२४८१९५ मा जानकारी गराऔं ।


१२ फागुन , २०७२


डाउनलोड फाइल ...

सबै हेर्नुहोस

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

फोन: ९८५१०८८७१५

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

फोन:

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

News & Updates