मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण, २०७४

मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण, २०७४


२०७४1. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२८ [२०७४/०८/२८]
2. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२९ [२०७४/०८/२९]
3. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०१ [२०७४/०८/०१]
4. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०३ [२०७४/०८/०३]
5. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०४ [२०७४/०८/०४]
6. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०५ [२०७४/०८/०५]
7. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०६ [२०७४/०८/०६]
8. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०७ [२०७४/०८/०७]
9. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/११ [२०७४/०८/११]
10. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१२ [२०७४/०८/१२]
11. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१३ [२०७४/०८/१३]
12. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१४ [२०७४/०८/१४]
13. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२४ [२०७४/०८/२४]
14. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२५ [२०७४/०८/२५]
15. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२६ [२०७४/०८/२६]
16. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२७ [२०७४/०८/२७]

सबै हेर्नुहोस

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

फोन: ९८५१०८८७१५

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

फोन:

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np