सूचनाहरु:

जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।१०।०२ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०३ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०५ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०८ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०९ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१० || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/११ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१२ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१४ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१५ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१८ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२१ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२२ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२३ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२४ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२५ || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१७

माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१७


२०७४/१०/१७


डाउनलोड फाइल ...

सबै हेर्नुहोस

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

फोन: ९८५१०८८७१५

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

फोन:

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

समाचार र अद्यावधिक