माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


२०७४


1. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।१०।०२ [२०७४/१०/०२]
2. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०३ [२०७४/१०/०३]
3. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०५ [२०७४/१०/०५]
4. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०७ [२०७४/१०/०७]
5. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०८ [२०७४/१०/०८]
6. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०९ [२०७४/१०/०९]
7. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१० [२०७४/१०/१०]
8. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/११ [२०७४/१०/११]
9. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१२ [२०७४/१०/१२]
10. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१४ [२०७४/१०/१४]
11. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१५ [२०७४/१०/१५]
12. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१७ [२०७४/१०/१७]
13. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१८ [२०७४/१०/१८]
14. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२१ [२०७४/१०/२१]
15. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२२ [२०७४/१०/२२]
16. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२३ [२०७४/१०/२३]
17. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२४ [२०७४/१०/२४]
18. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२५ [२०७४/१०/२५]

पाैष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


२०७४


1. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।११ [२०७४/०९/११]
2. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।१२ [२०७४/०९/१२]
3. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१३ [२०७४/०९/१३]
4. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।१४ [२०७४/०९/१४]
5. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१६ [२०७४/०९/१६]
6. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१७ [२०७४/०९/१७]
7. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१८ [२०७४/०९/१८]
8. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२० [२०७४/०९/२०]
9. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२१ [२०७४/०९/२१]
10. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२३ [२०७४/०९/२३]
11. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२५ [पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९]
12. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/३० [२०७४/०९/३०]

मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण, २०७४


२०७४


1. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२८ [२०७४/०८/२८]
2. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२९ [२०७४/०८/२९]
3. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०१ [२०७४/०८/०१]
4. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०३ [२०७४/०८/०३]
5. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०४ [२०७४/०८/०४]
6. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०५ [२०७४/०८/०५]
7. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०६ [२०७४/०८/०६]
8. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/०७ [२०७४/०८/०७]
9. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/११ [२०७४/०८/११]
10. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१२ [२०७४/०८/१२]
11. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१३ [२०७४/०८/१३]
12. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/१४ [२०७४/०८/१४]
13. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२४ [२०७४/०८/२४]
14. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२५ [२०७४/०८/२५]
15. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२६ [२०७४/०८/२६]
16. मंसिर महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०८/२७ [२०७४/०८/२७]

कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


2074


1. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/०१ [२०७४/०७/०१]
2. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१२ [२०७४/०७/१२]
3. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/०५ [२०७४/०७/०५]
4. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/०६ [२०७४/०७/०६]
5. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/०७ [२०७४/०७/०७]
6. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/०८ [२०७४/०७/०८]
7. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१३ [२०७४/०७/१३]
8. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१४ [२०७४/०७/१४]
9. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१५ [२०७४/०७/१५]
10. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१६ [२०७४/०७/१६]
11. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१७ [२०७४/०७/१७]
12. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/१९ [२०७४/०७/१९]
13. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२० [२०७४/०७/२०]
14. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२१ [२०७४/०७/२१]
15. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२२ [२०७४/०७/२२]
16. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२३ [२०७४/०७/२३]
17. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२४ [२०७४/०७/२४]
18. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२६ [२०७४/०७/२६]
19. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२७ [२०७४/०७/२७]
20. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२८ [२०७४/०७/२८]
21. कार्तिक महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०७/२९ [२०७४/०७/२९]

असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४


२०७४


1. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०१ [२०७४/०६/०१]
2. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०२ [२०७४/०६/०२]
3. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०४ [२०७४/०६/०४]
4. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०६ [२०७४/०६/०६]
5. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०८ [२०७४/०६/०८]
6. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०९ [२०७४/०६/०९]
7. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।१० [२०७४/०६/१०]
8. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।१७ [२०७४/०६/१७]
9. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२२ [२०७४/०६/२२]
10. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२३ [२०७४/०६/२३]
11. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२४ [२०७४/०६/२४]
12. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२५ [२०७४/०६/२५]
13. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२६ [२०७४/०६/२६]
14. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२७ [२०७४/०६/२७]
15. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२९ [२०७४/०६/२९]
16. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।३० [२०७४/०६/३०]
17. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।३१ [२०७४/०६/३१]

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

फोन: ९८५१०८८७१५

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

फोन:

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np