सूचनाहरु:

जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०१/१६ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/१९ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/२० || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


२०७४


1. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।१०।०२ [२०७४/१०/०२]
2. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०३ [२०७४/१०/०३]
3. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०५ [२०७४/१०/०५]
4. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०७ [२०७४/१०/०७]
5. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०८ [२०७४/१०/०८]
6. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/०९ [२०७४/१०/०९]
7. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१० [२०७४/१०/१०]
8. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/११ [२०७४/१०/११]
9. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१२ [२०७४/१०/१२]
10. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१४ [२०७४/१०/१४]
11. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१५ [२०७४/१०/१५]
12. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१७ [२०७४/१०/१७]
13. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/१८ [२०७४/१०/१८]
14. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२१ [२०७४/१०/२१]
15. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२२ [२०७४/१०/२२]
16. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२३ [२०७४/१०/२३]
17. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२४ [२०७४/१०/२४]
18. माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/१०/२५ [२०७४/१०/२५]

पाैष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


२०७४


1. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।११ [२०७४/०९/११]
2. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।१२ [२०७४/०९/१२]
3. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१३ [२०७४/०९/१३]
4. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०९।१४ [२०७४/०९/१४]
5. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१६ [२०७४/०९/१६]
6. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१७ [२०७४/०९/१७]
7. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१८ [२०७४/०९/१८]
8. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२० [२०७४/०९/२०]
9. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२१ [२०७४/०९/२१]
10. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२३ [२०७४/०९/२३]
11. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/२५ [पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९]
12. पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/३० [२०७४/०९/३०]

असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४


२०७४


1. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०१ [२०७४/०६/०१]
2. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०२ [२०७४/०६/०२]
3. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०४ [२०७४/०६/०४]
4. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०६ [२०७४/०६/०६]
5. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०८ [२०७४/०६/०८]
6. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।०९ [२०७४/०६/०९]
7. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।१० [२०७४/०६/१०]
8. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।१७ [२०७४/०६/१७]
9. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२२ [२०७४/०६/२२]
10. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२३ [२०७४/०६/२३]
11. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२४ [२०७४/०६/२४]
12. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२५ [२०७४/०६/२५]
13. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२६ [२०७४/०६/२६]
14. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।२७ [२०७४/०६/२७]
15. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन २०७४/०६/२९ [२०७४/०६/२९]
16. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।३० [२०७४/०६/३०]
17. असोज महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०६।३१ [२०७४/०६/३१]

आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


२०७४


1. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०१ [२०७४/०३/०१]
2. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०२ [२०७४/०३/०२]
3. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०४ [२०७४/०३/०४]
4. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०५ [२०७४/०३/०५]
5. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०६ [२०७४/०३/०६]
6. अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।०७ [२०७४/०३/०७]
7. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०८ [२०७४/०३/०८]
8. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/०९ [२०७४/०३/०८]
9. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/१५ [२०७४/०३/१५]
10. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/१६ [२०७४/०३/१६]
11. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/१८ [२०७४/०३/१८]
12. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/१९ [२०७४/०३/१९]
13. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/२५ [२०७४/०३/२५]
14. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/२६ [२०७४/०३/२६]
15. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/२७ [२०७४/०३/२७]
16. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/२८ [२०७४/०३/२८]
17. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/२९ [२०७४/०३/२९]
18. आषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०३/३० [२०७४/०३/३०]

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

फोन:

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np